X-Ray DDSQC

CONTACTS:


Address:
Nauky ave. 60 Kharkiv,
61178 Ukraine

Tel.: +38-057-341-02-58
Fax: +38-057-340-93-39
E-mail: sveta@xray.isc.kharkov.com

Head of Department: Dr. Svitlana V. Shishkina


Students

  • Evgeniy VakslerPhD Student
  • Yegor YartsevStudent
  • Ivan IsayevStudent
  • Victoriya LunevaStudent